KONTAKTNÍ INFORMACE

RUTO s.r.o.

Nový Dvůr 913
538 03 Heřmanův Městec
Česká Republika

Tel.: +420 469 696 430

E-mail: ruto@ruto.net

Otevírací doba:

Po-Pá: 07:30-15:30Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí veškerých obchodních vztahů vzniklých na základě kupních smluv o prodeji zboží uzavíraných společností RUTO s.r.o.Heřmanův Městec, (dále jen RUTO) jako prodávajícím. Veškerá ustanovení odchylná od těchto VOP vyžadují písemnou podobu v jednotlivých kupních smlouvách, přičemž ustanovení kupních smluv jsou vždy nadřazena ustanovením obsaženým v těchto VOP.

1.

Vznik závazkového vztahu

1.1. Obchodní závazkový vztah mezi RUTO a kupujícím vzniká na základě dohody o jeho obsahu. Takovou dohodou rozumí smluvní strany bezvýhradné přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy (dále jen objednávky). Prodávající je oprávněn přijmout objednávku kupujícího ve lhůtě 5 pracovních dnů. Jestliže přijetí objednávky učiněné RUTO obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Takto učiněný nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy prodávajícím je závazný po dobu 3 dnů.
1.2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je RUTO bezvýhradně přijata objednávka učiněná kupujícím nebo kdy je kupujícím přijat nový návrh RUTO na uzavření kupní smlouvy učiněný podle čl. 1.1. těchto VOP. Za bezvýhradné přijetí objednávky kupujícího se považuje i skutečnost, že se RUTO k objednávce kupujícího nevyjádří nesouhlasně do 5 pracovních dnů.
1.3. Doručením daného právního úkonu druhé smluvní straně vznikají právní účinky tohoto úkonu, které jsou s ním spojeny ve smyslu kupní smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. Právní úkony směřující k uzavření kupní smlouvy musí být učiněny písemně (listinnou objednávkou v podobě dopisu či faxu) nebo prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno v konkrétním případě jinak, a to vždy osobami oprávněnými k takovýmto právním úkonům za tu kterou smluvní stranu.
1.4. V případě, kdy kupní smlouva nebude obsahovat některé základní náležitosti, které lze dovodit z ustanovení těchto VOP, nebo kupní smlouva nebude odlišně upravovat vymezení některých práv a povinností smluvních stran, řídí se právní vztahy mezi oběma smluvními stranami ustanoveními kupní smlouvy a ustanoveními těchto VOP, které svým obsahem neodporují obsahu kupní smlouvy.

2.

Objednávka

Prodávající poskytne kupujícímu svojí vzorovou objednávku. Kupující je oprávněn použít i svojí vlastní objednávku, která však musí obsahovat alespoň tyto základní skutečnosti
  • druh zboží … přesná specifikace, včetně kvalitativních podmínek (např. tloušťku u dlažeb, pevnost u zdiva, vlhkost nebo hmotnost u kameniva Liaporr, apod.)
  • množství jednotlivých druhů zboží
  • barvu
  • frakci
  • způsob balení
  • dodací lhůtu
  • přesné odesílací dispozice
  • označení subjektu kupujícího, tj. obchodní jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bankovní spojení
  • podpis osoby oprávněné k vystavení objednávky za osobu kupujícího.

3.

Cenové podmínky

3.1. V případě, kdy kupní smlouvou nebude sjednáno jinak, je kupující povinen zaplatit RUTU kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu cen měrných jednotek dodávaného zboží násobených množstvím dodaného zboží, přičemž pro určení ceny měrných jednotek zboží je rozhodný ceník zboží prodávajícího platný ke dni doručení objednávky prodávajícímu.
3.2. Kupující potvrzuje uzavřením kupní smlouvy znalost ceníku zboží a souhlas s cenou zboží.
3.3. K cenám uvedeným v ceníku zboží účtuje RUTO daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

4.

Platební podmínky

4.1. Cena zboží je splatná s výhradou dále uvedených způsobů plnění při odběru zboží ihned, při placení formou pro forma faktury (není daňovým dokladem) do 7 dnů ode dne vystavení a při placení formou faktury ve lhůtě splatnosti takové faktury. V případě platby pro forma fakturou vystaví RUTO kupujícímu daňový doklad nejpozději do 3 dnů ode dne připsání částky ve výši kupní ceny zboží na svůj účet.
4.2. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je cena zboží splatná ihned při odběru zboží v případě, že místem dodání je výrobní závod RUTO.
4.3. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužného plnění za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
4.4. Vyvstane-li v důsledku chování kupujícího nebo z jiných okolností na straně kupujícího důvodná obava v období ode dne uzavření kupní smlouvy do dne určeného k dodání zboží RUTO kupujícímu, že kupující poruší svoji povinnost zaplatit řádně a včas kupní cenu, je RUTO oprávněno požadovat od kupujícího dostatečné zajištění úhrady kupní ceny. Jestliže kupující ve lhůtě určené RUTO k poskytnutí dostatečného zajištění úhrady kupní ceny, která nesmí být kratší než 7 dnů, neposkytne RUTU dostatečnou záruku, je RUTO oprávněno od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé na straně RUTO zařazením objednaného zboží do výroby.
4.5. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením sjednané kupní ceny včetně jejího příslušenství („výhrada vlastnického práva„). Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávku zboží, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího dodáním zboží.

5.

Dodací podmínky

5.1. Dodáním zboží je předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu a jeho převzetí kupujícím.
5.2. Dodáním zboží se rozumí
v případě odběru zboží kupujícím z expedičního skladu RUTO okamžik, kdy RUTO umožní prodávajícímu nakládat se zbožím
v případě, kdy je kupujícím požadována doprava do konkrétního místa a RUTO zajišťuje dopravu jako součást svého zbožního plnění, okamžik, kdy RUTO předá kupujícímu zboží v tomto konkrétním místě
v ostatních případech okamžikem předání zboží prvodopravci kupujícího
5.3. V případě odběru zboží zástupcem kupujícího je tento povinen být vybaven odpovídající plnou mocí, která ho k převzetí zboží ve výrobním závodu RUTO opravňuje, a to co do množství i kvality. V případě, že dopravu zajišťuje RUTO, je kupující povinen mít v místě doručení odpovídající manipulační techniku, která umožní bez prodlení zboží složit a zároveň i osobu oprávněnou k převzetí. Oprávněnost pověřené osoby není RUTO povinen přezkoumávat. Pokud dojde k nepřiměřené časové prodlevě s vykládkou zboží s následkem vícenákladů, které bude vůči RUTO uplatňovat pověřený dopravce, je kupující povinen tyto vícenáklady v plné míře uhradit. V případě, že dopravu zajišťuje RUTO, a při dopravě dojde vlivem vyšší moci (např. objížďka, hromadná havárie apod.) ke vzniku vícenákladů, je kupující povinen tyto náklady v plné míře uhradit.
5.4. Kupující je povinen objednané zboží ve sjednaném termínu a místě převzít nebo zajistit jeho převzetí dopravcem určeným kupujícím. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je RUTO oprávněno požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty kupní ceny za každý den prodlení.
5.5. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží o více jak 30 kalendářních dní, má se za to, že kupní smlouva byla porušena podstatným způsobem. V takovém případě je RUTO oprávněno požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši odpovídající 50% kupní ceny předmětného zboží.
5.6. Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží od RUTO s výjimkou případu, kdy vznikají na straně kupující nároky z odpovědnosti za vady zboží, jež mají charakter neodstranitelných vad.
5.7. RUTO se zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu prodlením s dodáním zboží a rovněž tak kupující se zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou prodlením s převzetím zboží včetně povinnosti k úhradě smluvní pokuty, jestliže porušení smluvní povinnosti je odůvodněno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 374 ObchZ (dále jen „vyšší moc„).
5.8. RUTO se své povinnosti dodat kupujícímu předmětné zboží ve sjednaném termínu a místě zprostí, jestliže má za kupujícím pohledávky po lhůtě splatnosti a kupující ani na písemnou výzvu RUTO doručenou kupujícímu nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem dodání svým splatným závazkům za prodávajícím nedostojí nebo prodávajícímu neposkytne dostatečné zajištění úhrady těchto splatných závazků včetně zajištění úhrady dodávaného zboží. V daném případě se RUTO zprošťuje i své odpovědnosti za škody takto vzniklé kupujícímu.
5.9. Kupující se zavazuje v plánovaný den dodání objednaného zboží toto převzít osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto převzetí předem určil na objednacím listě. Pokud tak neučinil uznává svoji právní povinnost uhradit veškeré náklady, které vzniknou zmařením dodávky zboží, včetně nákladů dopravy, jakož i dalších eventuálních nákladu tímto souvisejících.

6.

Zákaz exportu zboží

Kupující ani jím vybrané spolupracující osoby nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího vyvážet zboží do zahraničí.

7.

Doklady vztahující se ke zboží

7.1. Veškeré zboží je dodáváno v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. Liasí je nositelem Certifikátu č. 231/2000 vydaného TZÚS s.p., certifikační orgán č. 3001, který potvrzuje shodu systému řízení jakosti pro proces výroby stavebních materiálů s normou ČSN EN ISO 9001. Jednotlivé doklady vztahující se ke zboží, jako jsou atesty, prohlášení o shodě nebo certifikáty, jsou uloženy u RUTO a na žádost kupujícího mu budou předloženy.
7.2. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady a jeho prodejem není porušováno právo třetí osoby.

8.

Přechod nebezpečí škody na zboží

8.1. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy je kupující v prodlení s převzetím zboží.
8.2. Je-li zboží dodáváno kupujícímu jím zajištěným dopravcem, přechází na kupující nebezpečí škody na věci včetně nahodilé ztráty okamžikem převzetí zboží tímto dopravcem od RUTO.

9.

Odpovědnost za vady zboží

9.1. RUTO je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva. Jestliže RUTO poruší své uvedené povinnosti vznikají kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 421 až § 442 ObchZ.
9.2. RUTO poskytuje záruku za jakost zboží kupujícímu v rozsahu podle § 429 ObchZ, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, počíná záruční doba běžet ode dne, kdy se kupující dostal do prodlení s převzetím zboží. Práva z této záruky je kupující oprávněn uplatnit u Lias pouze v případě, že zboží používá v souladu s předmětem určení zboží a doporučeními RUTO.
9.3. Zjevné vady na zboží je kupující povinen uplatnit u RUTO ihned při dodání zboží a vyznačit je na dodacím či expedičním listu, ostatní vady pak nejpozději do 3 dnů po dodání zboží. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným RUTO, přičemž může uplatnit nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží, nikoli dodaného zboží již zpracovaného.
9.4. Bude-li shledána oprávněnost uplatněných nároků z odpovědnosti za vady dodaného zboží, dohodly se obě smluvní strany, že kupující je oprávněn uplatnit nejprve nárok na náhradní dodání zboží. RUTO je povinen dodat náhradní zboží nejpozději do 10 dnů ode dne zjištění oprávněnosti uplatněného nároku kupujícího, nebude-li sjednáno jinak, a to na své náklady.
9.5. Jestliže nebude prodávajícím uznána oprávněnost uplatněného nároku z odpovědnosti za vady kupujícím dohodly se obě smluvní strany, že budou uplatněné vady zboží co do posouzení jakosti předány akreditované zkušebně TZÚ Brno. Smluvní strany prohlašují, že budou vázány rozhodnutím vybrané akreditované zkušebny. Náklady spojené s činností akreditované zkušebny hradí ta ze smluvních stran, v jejíž neprospěch svědčí výsledek zkušební činnosti a ověření jakosti předmětného zboží.

10.

Obaly zboží

10.1. RUTO je povinen zboží opatřit obalem pro přepravu, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží.
10.2. Zboží je v některých případech dodáváno na paletách nebo v jutových žocích (dále jen vratné obaly). Na tuto skutečnost je kupující upozorněn v ceníku zboží RUTO spolu s charakterem vratného obalu, jeho rozměru, ceně prodejní a výkupní. Za vratné obaly účtuje RUTO cenu splatnou s cenou zboží.
10.3. Kupující je oprávněn vratné obaly stejného druhu, nepoškozené a k další expedici použitelné vrátit RUTO do 60 dnů od dodávky, nebo je vyměnit při další dodávce se započtením ceny vratných obalů této dodávky. Vratné obaly je možné vykoupit zpět pouze v případě, že kupující doloží doklad o jejich nabytí co do množství a sortimentu, a to pouze v místě výrobního závodu RUTO. Cena za vrácení vratných obalů je snížena o cenu jejich opotřebení uvedenou v ceníku RUTO. Při vracení obalů musí být na dodacím listě uvedeno, kterých faktur se vracený obalový materiál týká. Marným uplynutím stanovené 60-ti denní lhůty přechází na kupujícího vlastnické právo k předmětným vratným obalům. Mezi 60. a 120. dnem od dodávky je RUTO oprávněn vykoupit vratné obaly od kupujícího, avšak nejvýše za polovinu jejich ceny zaplacené při dodání zboží.
10.4. RUTO je povinen vykoupit vratné obaly, budou-li splněny takto sjednané podmínky.
10.5. RUTO je naopak oprávněn odmítnout převzetí vratných obalů zejména v případě jejich poškození, neschopnosti dalšího použití k expedici především z tohoto důvodu, že u palet musí být všechny díly pevně spojeny s hřebíky a prkna budou nepoškozená, a jutové žoky musí být celistvé a bez děr.
10.6. Při zasílání vratných obalů kupujícím prostřednictvím dopravce je kupující povinen zaslat vratné obaly do místa výrobního závodu RUTO. V případě, že dopravu zboží zajišťoval RUTO, nese náklady na vrácení vratných obalů kupující.

11.

Doručování

11.1. Veškeré právní úkony činěné při uzavírání a plnění kupní smlouvy v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány poštou, telefaxovým přenosem dat, dálnopisem, elektronickou poštou či za použití doručovatelských služeb poskytovaných oprávněnými osobami, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.
11.2. Adresami pro doručování při plnění kupní smlouvy jsou adresy uvedené v záhlaví kupní smlouvy.
11.3. V případě změny sídla či adresy pro doručování jsou smluvní strany kupní smlouvy povinny se bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

12.

Společná a závěrečná ustanovení

12.1. V případě vzniku sporu mezi smluvními strany vyplývajícího z plnění kupní smlouvy, jehož předmětem bude plnění v částce přesahující 1.000.000,- Kč, budou takové spory řešeny a rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky, a to podle jeho jednacího řádu třemi rozhodci.
12.2. Smluvní strany sjednávají vzájemnou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jež tvoří jejich obchodní tajemství a s nimiž se navzájem seznámí při plnění této smlouvy.
12.3. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené kupní smlouvou, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou se podpůrně řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. RUTO si vyhrazuje právo měnit Všeobecné obchodní podmínky. V případě, kdy prodávající využije svého práva změnit Všeobecné obchodní podmínky, je povinen nejpozději 30 dnů přede dnem zániku platnosti stávajících Všeobecných obchodních podmínek doručit kupujícímu v písemné formě nové Všeobecné obchodní podmínky, které současně musí obsahovat datum vzniku jejich platnosti. Kupující prohlašuje, že souhlasí s uvedenou formou změn Všeobecných obchodních podmínek a že se zavazuje být jimi vázán.
12.4. Právní vztahy neupravené výslovně kupní smlouvou ani podpůrně Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 409 a násl. ObchZ.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1.4 2009
RUTO s.r.o., Nový Dvůr 913, 538 03 Heřmanův MěstecPoslední aktualizace: 07.03.2007
eBRÁNA webarchitect